Huisregels

Hier vind je tips, regels en andere informatie over het volgen van lessen en het gebruik maken van de manege.

Algemene regels:

 • In de binnen-en buitenbak en in/ bij de hooischuren mag je absoluut niet roken in verband met brandgevaar.
 • Omdat paarden snel schrikken en niet weg kunnen omdat ze vast staan, mag je op stal niet rennen en schreeuwen.
 • Als je met een paard door de gangen loopt, laat dat dan anderen weten zodat ze ruimte kunnen maken om je door te laten.
 • Je mag nooit zelf hooi, stro, voer of andere spullen van de manege gebruiken zonder overleg.
 • Je mag geen paarden los op stal laten staan tijdens het verzorgen.
 • Je mag de paarden alleen vastzetten in de stands.
 • Laat je poetsspullen en – dozen niet slingeren op stal omdat de paarden ze dan stuk kunnen trappen.
 • Als je een paard loslaat in de bak is het verplicht om er bij te blijven.
 • In de stal zelf mag je niet op je paard zitten of rijden, omdat er lage metalen balken hangen.
 • Paarden willen uiteraard graag gepoetst worden, maar vraag iemand eerst of het mag als het niet je eigen paard is.
 • Poetsen en schoonmaken van paarden doe je in de stand of op de wasplaats.
 • Maak na gebruik van een stand of wasplaats deze ook schoon.
 • We helpen elkaar waar nodig en gewenst.
 • Stands zijn van iedereen en kunnen niet gereserveerd worden.
 • Nooit achter een paard lopen of staan.
 • Paarden geen ‘lekkere dingen’ voeren, omdat dit hun voerschema kan verstoren.

Bakregels:

 • Niet meer dan 5 ruiters tegelijk in de binnenbak/buitenbak.
 • Als er werkzaamheden worden verricht zoals sproeien, vlakken, uitmesten stallen manegepony’s etc., dan kan de bak niet voor vrijrijden gebruikt worden.
 • Wachttijd voor iemand die wil rijden is maximaal een half uur, degene die op dat moment het langste in de bak zit, gaat er uit en maakt plaats voor de wachtende.
 • Houd rekening met elkaar. Vergeet niet dat er soms ook beginners in de bak rijden.
 • Niet longeren in de bak als er andere mensen aan het rijden zijn.
 • Ben je aan het longeren en er komt iemand om te rijden, dan is de wachttijd voor de ruiter maximaal een kwartier.
 • De snelste gang rijdt op de hoefslag, de langzamere gangen op de binnenhoefslag.
 • Houd rechts aan.
 • Springen in overleg. Niet vergeten het springmateriaal op te ruimen.
 • Honden zijn niet toegestaan in de bak. Buiten de kantine moeten honden worden aangelijnd.
 • Als je klaar bent vergeet dan niet de poep op te ruimen en aan te vegen.

Verenigingsaanhangsel van het huishoudelijk reglement.

Artikel 1. De contributies worden per half jaar bij vooruitbetaling eind in januari en juli. Contributies, die niet binnen 14 dagen betaald zijn, worden geïnd met incassokosten, nadat de betreffende leden nog eenmaal schriftelijk aan hun verplichtingen zijn herinnerd. In overleg met het bestuur is het tevens mogelijk om maandelijks automatisch te betalen.

Artikel 2. Het bestuur is gerechtigd, indien zij dit noodzakelijk acht, voor het tweede halfjaar de contributie te verhogen zonder hiervoor een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Deze verhoging mag niet meer bedragen dan 25% van de halfjaarlijkse contributie en de leden moeten tenminste 14 dagen voor aanvang van het tweede halfjaar schriftelijk van deze verhoging in kennis gesteld worden.

Artikel 3. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt uitsluitend schriftelijk voor 1 november, en voor 1 mei bij het secretariaat. Bij opzeggingen na deze data moet er een half jaar contributie worden betaald. De eerste 3 maanden bij nieuwe leden geldt er geen opzegtermijn.

Artikel 4. Bij zaken betreffende Federatie mogen stemgerechtigde leden op een ledenvergadering niet bij volmacht voor zich laten stemmen. Bij zaken uitsluitend de eigen vereniging betreffende, b.v. bestuursverkiezing, vaststellen contributie, evenementen enz. mogen ouders stemmen voor leden beneden de stemgerechtigde leeftijd en voor stemgerechtigde leden, die door studie, ziekte of andere reden niet aanwezig kunnen zijn. Per lid mag 1 stem worden uitgebracht. Bestuursleden hebben bij iedere stemming bovendien 1 stem.

Artikel 5. Rijden met cap is verplicht, bij voorkeur een cap met het keurmerk CE/EN 1384. Bij ongevallen door welke oorzaak dan ook kunnen instructeur(-trice) bestuur en leden nimmer aansprakelijk worden gesteld. Bovenstaande laat onverlet dat de instructeur (-trice) kan bepalen dat door iedereen in zijn of haar les een cap gedragen moet worden.

Artikel 6. Na de lessen dienen de leden er voor zorg te dragen dat de manege opgeruimd en netjes worden achtergelaten (vegen en mest opruimen).

Artikel 7. Paarden en pony’s die aan de lessen deelnemen, en pensionpaarden/ pony’s, paarden en pony’s die op de manege komen voor vrij rijden dienen geënt te worden tegen influenza. De eerste maal 2x per jaar daarna 1x per jaar. Paarden en pony’s moeten tenminste 2x per jaar ( of vaker indien worminfectie is aangetoond in de mest) een wormkuur ondergaan. Het bestuur kan leden hiernaar vragen voor inzage.

Artikel 8. Er zijn clubpaarden aanwezig die leden zonder eigen rijpaard van de vereniging kunnen huren. De huur wordt evenals de contributie ( lesgeld) per half jaar vooruitbetaald. De huur wordt berekend uitgaande van 1 les per week. Wanneer een lid gedurende het lopende half jaar toch een eigen pony/paard krijgt, dan kan een gedeelte van de huur worden terug betaald. Alleen volle maanden worden terug betaald, en alleen dan wanneer voor de 15de van de lopende maand: aan het bestuur is gemeld, dat het betreffende lid een eigen pony/paard krijgt. Het bestuur en de instructeur (-trice) kunnen dan een andere ruiter/ amazone van de wachtlijst aanwijzen op de vrijgekomen clubpaard.

Artikel 9. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/ of ongevallen inde gebouwen of buiten het terrein.

Artikel 10. Personen die zich met Winnetou verbonden voelen en personen die langere tijd rijdend lid van Winnetou zijn geweest, kunnen niet-rijdend lid van de vereniging worden. Zij behouden dan hun stemrecht. Zij kunnen via Winnetou lid blijven van het KNHS onder voorwaarde, dat zij, die (weer) gaan rijden en aan concoursen willen deelnemen, verplicht rijdend lid/ bijzonder lid van Winnetou worden, met de daaraan verbonden contributie. Voor niet- rijdende leden word een bedrag per jaar in rekening gebracht voor administratiekosten.

Artikel 11. Personen in bezit van eigen pony/paard die wel gebruik maken van de bak maar geen lessen volgen, kunnen bijzonder lid van Winnetou worden. Zij hebben alle rechten en plichten die rijdende leden hebben, doch dienen zij rekening te houden met de lessen. Voor bijzondere leden wordt een bedrag per half jaar in rekening gebracht. In alle gevallen waarin dit aanhangsel niet voorziet, beslist het bestuur.

%d bloggers liken dit: